Wróc do listy analiz

Dostępność przedszkoli rośnie

Polska jest poniżej średniej europejskiej jeśli chodzi o odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Odsetek dzieci korzystających z edukacji wczesnoszkolnej jest w Polsce wyższy niż średnio w UE w najstarszej grupie wiekowej – 5 lat, w młodszych grupach Polska wypada słabiej niż średnia europejska. Szczególnie jest to widoczne w najmłodszej grupie wiekowej – 3 lata.

W większości krajów UE wychowaniem przedszkolnym objętych jest ponad 90 proc. dzieci. W Polsce ten wskaźnik wynosi 89,5. Wyraźnie słabiej prezentują się Słowacja, Irlandia, Rumunia, Bułgaria i Chorwacja (wskaźnik poniżej 70 proc.).

W Polsce, w ujęciu powiatowym i po wyłączeniu miast na prawach powiatu (gdzie wskaźnik osiąga najwyższe poziomy) najwięcej miejsc w przedszkolach jest w powiatach przylegających do dużych miast, a także w powiatach zachodniej Polski. Wydaje się, że łatwiejszy dostęp do przedszkoli mają mieszkańcy w dużych miastach i wokół dużych miast, a także w powiatach zachodniej Polski.

10 powiatów z największą liczbą miejsc w przedszkolach (z wyłączeniem miast na prawach powiatu):

Z kolei wydaje się, że przedszkola mogą być niedofinansowane szczególnie w powiatach województwa podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, a także mazowieckiego. Wśród 10 powiatów z najniższym poziomem wskaźnika zwraca uwagę nadreprezentacja powiatów z województwa podlaskiego (3 powiaty), a także z lubelskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego (po 2 powiaty). To są regiony kraju najsłabiej rozwinięte pod kątem usług przedszkolnych. Zwraca uwagę zarówno niski poziom wskaźnika, jak i stosunkowo nieduża zmiana względem 2014 roku.

10 powiatów z najmniejszą liczbą miejsc w przedszkolach przypadającą na 1000 dzieci.

Liczba miejsc w przedszkolach w Polsce rośnie, a Polska w ostatnich latach zbliżała się do europejskiej średniej. W 2013 roku Polska znajdowała się na czwartym miejscu od końca w UE, od tego czasu awansowała o 6 szczebli. Polska znajduje się na dobrej ścieżce, choć wciąż jest wiele do zrobienia, także w zakresie wyrównywania dysproporcji regionalnych.

Polecane analizy