Opis wskaźników

A. Dane z Banku Danych Lokalnych GUS

1. Liczba ludności. Dane o liczbie ludności w powiatach są sporządzane poprzez przyjęcie wyników spisu powszechnego za bazę wyjściową, a następnie naliczanie danych metodą bilansową. Dane za lata 1999 – 2009 zostały opracowane na podstawie wyników NSP 2002. Od 2010 roku bazą wyjściową były wyniki NSP 2011, a od 2020 – NSP 2021.

2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto. Dane dotyczą podmiotów gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących.

3. Pracujący na 1000 ludności. Dane prezentują liczbę pracujących – z wyłączeniem pracujących podmiotach gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach, duchownych – na 1000 osób w wieku produkcyjnym.

4. Stopa bezrobocia rejestrowanego. Stopę bezrobocia rejestrowanego obliczono jako stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Stopę bezrobocia podaje się z uwzględnieniem pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.

5. Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca. Ceny bieżące; dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w tym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury mających osobowość prawną, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

6. Lekarze (personel pracujący ogółem) na 10 tys. ludności.

7. Miejsca w przedszkolach na 1000 dzieci w grupie wieku 3-6 lat.

8. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 1000 ludności. Dane dla miejscowości statystycznych z rejestru Regon podawane są wg: – adresu zamieszkania dla osób fizycznych z krajowym adresem zamieszkania, – adresu siedziby dla pozostałych jednostek tj. osób fizycznych z zagranicznym adresem zamieszkania, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz jednostek lokalnych.

9. Mieszkania na 1000 mieszkańców. Dane o zasobach mieszkaniowych podano na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych według stanu na 31 grudnia. Dane dotyczą wszystkich mieszkań (zamieszkanych i niezamieszkanych).

10. Ofiary śmiertelne wypadków drogowych na 100 tys. ludności. Za wypadek drogowy uznaje się zdarzenie mające związek z ruchem pojazdów na drogach publicznych, w wyniku którego nastąpiła śmierć lub uszkodzenie ciała osób. Za śmiertelną ofiarę wypadku drogowego uznaje się osobę zmarłą w wyniku doznanych obrażeń na miejscu lub w ciągu 30 dni.

11. Drogi gminne i powiatowe o twardej nawierzchni na 100 km2. Do dróg gminnych i powiatowych zalicza się drogi publiczne inne niż krajowe i wojewódzkie, które są zarządzane odpowiednio przez samorząd gminy lub powiatu.

Szczegółowych opisów powyższych wskaźników, w tym stosowanej metodologii, należy szukać na stronach GUS.

B. Dane będące wynikiem obliczeń wykonanych przez twórców serwisu MójPowiat.eu

12. Napływ funduszy europejskich do powiatu w przeliczeniu na mieszkańca. Dane o wysokości płatności z programów współfinansowanych ze środków UE pochodzą z bazy BDL GUS (osobne dla perspektyw 2006-2013, 2014-2020). Przeliczenie płatności z certyfikowanych wniosków składanych do KE na rzeczywiste wydatki z poszczególnych programów operacyjnych w każdym powiecie zostało dokonane na podstawie szacunków przedstawionych na stronie https://cohesiondata.ec.europa.eu/EU-Level/Historic-EU-payments-by-MS-NUTS-2-region-filter-by/2qa4-zm5t. Przeliczenie to uwzględnia źródła finansowania poszczególnych programów operacyjnych.

13. Przeciętne wynagrodzenie w scenariuszu bez funduszy UE. Wskaźnik ten przedstawia szacowane przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie w scenariuszu bez środków z funduszy UE wypłacanych w ramach następujących programów operacyjnych: Infrastruktura i środowisko, Inteligentny rozwój, Polska cyfrowa, Pomoc techniczna, Polska wschodnia, Wiedza Edukacja rozwój, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnych Programów Operacyjnych.

14. Stopa zatrudnienia w scenariuszu bez funduszy UE. Szacowana liczba pracujących w powiecie w scenariuszu bez środków z funduszy UE wypłacanych w ramach następujących programów operacyjnych: Infrastruktura i środowisko, Inteligentny rozwój, Polska cyfrowa, Pomoc techniczna, Polska wschodnia, Wiedza Edukacja rozwój, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnych Programów Operacyjnych.

15. Wpływ funduszy UE na przeciętne wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia brutto w powiecie w wyniku realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE jako procent wynagrodzenia brutto.

16. Wpływ funduszy UE na stopę zatrudnienia. Dodatkowa liczba pracujących w powiecie w wyniku realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE jako procent pracujących ogółem.

Opis modelu służącego do oszacowania wskaźników 13-16 można znaleźć w sekcji poświęconej metodologii.

Wykres

Na wykresie dla każdego powiatu i wskaźnika prezentowanych jest 5 statystyk:

1. Wartość wybranego wskaźnika dla wybranego powiatu

2. Wartość wybranego wskaźnika dla województwa, w którym leży wybrany powiat.

3. Wartość wybranego wskaźnika dla Polski.

4. Wartość wybranego wskaźnika dla wszystkich miast wojewódzkich.

5. Wartość wybranego wskaźnika w powiatach podobnych

Metoda obliczenia średniej. Na wykresie pozycje nr 2-5 (średnie wartości dla województw, kraju, miast wojewódzkich, podobnych powiatów) obliczono jako średnią z wartości dla powiatów wchodzących w skład danej kategorii. Dane te mogą się różnić od danych podawanych przez GUS.

Podobne powiaty. Wszystkie powiaty i miasta na prawach powiatu zostały podzielone na 28 grup pod względem podobnych cech. Dzięki temu wykres umożliwia sprawdzenie, jak wybrany powiat prezentuje się pod względem wybranego wskaźnika na tle podobnych sobie powiatów.

Metoda podziału powiatów na grupy. Pierwszą grupę podobnych powiatów stanowi sześć największych metropolii: Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Łódź, Gdańsk. Drugą grupę stanowią pozostałe miasta wojewódzkie. Kolejne grupy stanowią: pozostałe miasta na prawach powiatu (podzielone na trzy grupy pod względem liczby ludności), powiaty inne niż miasta na prawach powiatu przylegające do miast wojewódzkich (podzielone na trzy grupy pod względem liczby ludności), powiaty inne niż miasta na prawach powiatu przylegające do pozostałych miast na prawach powiatu (podzielone na trzy grupy pod względem liczby ludności). Pozostałe powiaty zostały podzielone na 3 kategorie pod względem liczby ludności, a następnie każda z nich została podzielona na 6 grup pod względem średniego wynagrodzenia brutto w 2019 r. W ten sposób każdy z 380 powiatów zaliczony został do jednej z 28 grup.